THT - Tena Ho Tsaroanao

ANALAKELY SY NY FANDRAOFANA NY ENTAN’NY MPIVAROTRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:08

Nisy foana ny olana mikasika ny mpivarotra teo amin’io Analakely io. Nisy foana koa ny tompon’andraikitra nanara-maso ny fizotran’ny tsena teo. Ny Bemidina no tena anisan’ny nalaza taloha : mpisava taratasy nividianana entana ary manala ny mpivarotra amoron-dalana no tena asany. Tsy nisy loatra ny fimenomenomana tamin’izany fa ny taratasy nividianana entana dia voasava ara-dalàna, ary ny mpivarotra amoron-dalana moa dia nanao toy io fanaony ankehitriny io : mandositra miaraka amin’ny entany raha vao tonga ny Bemidina. Misy ny tratra ka dia voaraoka ny entany ary any amin’ny paositry ny pôlisin’ny tsena izy no maka izany rehefa avy manefa sazy any.

Ankehitriny : tsy manaiky ny fisavana ny taratasin’entana ny mpivarotra, satria efa tsy nisy hatrany am-potony izany, ka inona moa no hatrangany eo ? Sampan-draharaha hafa no manatanteraka izany fisavana izany. Koa nahoana raha io fanaovana taratasin’entana no atao izay haha-ara-dalàna azy, satria misy hetra tokony haloan’ny mpivarotra isan-tokony amin’ny Fanjakana voafaritr’ireny taratasin’entana ireny ! Fa dia ny mpiasa izao no mangana amin’ny fidangan’ny hetra !

Fa momba ny tsena dia tsy fantatra intsony izay anaran’ireo mpandroaka mpivarotra ireo, fa efa nisy hatramin’ny fitondrana roa natanjaka tamin’ny Repoblika fahefatra izany ; re tamin’izany ny anarana hoe "gros bras". Fa inona no iombonany ? Misy ireo mitsikombakomba amin’ny mpivarotra amoron-dalana, mandray vola na entana avy aminy dia afaka mijanona mivarotra eo ihany ; fa misy ireo voaraoka entana ihany koa, saingy tsy hita hoe nankaiza ireo entana voaraoka. Ny mpandraoka moa dia tena misafidy izay entana tiany, ka ireny dia efa ataony ao anaty sakaosy kely eny aminy eny. Mahita faisana amin’izany, ohatra, ny finday sy ny entana somary lafo vidy sasantsasany… Mandeha ho azy izany rehetra izany, tsy misy arakaraka !

Dia lasa ny saina manontany manao hoe : fa dia firenena ahoana loatra re isika ity e !

 

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona.


AHOANA NO HATAO ? (Mianatra dia ho aiza?)

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 23:12

Voalazan’ny Fandaharana Fivoy RNM io maraina io fa tsy mandray vola afa-tsy 400 Ar ka hatramin’ ny 600 Ar isanandro ny ankamaroan’olona eto Madagasikara rehefa atoa ny kajy. Izany hoe manodidina ny 12.000 na 60.000 fmg ka hatramin’ny 18.000 Ar na 90.000 fmg isam-bolana. Ary dia lazainy fa tena mahantra lalina ireny olona ireny. Iza anefa ireo ? : ny mpamboly madinika, ny mpanao asa tanana madinika, ny mpanao asa boty, na ireo mpanao asa tselika tena madinika etsy sy eroa, afa-tsy ireo izay manana na tsy mahita asa atao mihitsy ka zara raha mahita vola horaisina.

Heverin’ny maro fa ny fampianarana no vaha olana hahafahana manala ny Malagasy ao anatin’ny fahantrana. 12 taona anefa no ilaina vao vita ny fianarana fototra rehetra. Izao anefa, ao anatin’ny fotoana faran’izay haingana no ilaina horesena ity fahantrana ity. Fa ankoatra izay, ny vontoatin’io fianarana atao izao io ve tena afaka miantoka fa hanana asa izay mahavita azy ? Ny mivaingana mantsy aloha dia fahalalana no tena omena ao fa tsy misy fanomezana fahaiza-manao zavatra mihitsy.
Ary ireo lazaina mivantana fa sahirana amin’izao fotoana izao koa anefa aloha dia ny tanora, ny olon-dehibe fa tsy hoe ny zaza na ny ankizy izay velomin’ireny olon-dehibe ireny. Koa haverina any an-tsekoly indray ve izany ireny olona ireny ?

Tena ilaina ny mianatra, saingy ny fanontaniana lehibe ilàna valiny hentitra sy maika dia ny hoe : mianatra dia mankaiza ? Mianatra mba hahay manao inona ? Mianatra mba hahavita inona ? Fa raha fianarana tsy ho afaka hamaha ny olan’ny fahantran’ny maro anisa ao anatin’ny fotoana haingana araka izay azo atao, dia fandaniana andro fotsiny ihany. Raha fianarana tsy ho afaka hitondra ala sahirana ho an’ireo lazaina fa tena mahantra eto amin’ny firenena, dia tena azo lazaina mihitsy fa fahavalom-pirenena !

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


RESAKA FAKO

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 08:59

Voalazan’ny vaovao fa 660 taonina isanandro ny fakon’Antananarivo Renivohitra. Raha tsy mahazaka afa-tsy 5 taonina ny fiara be iray, dia mila fiara be 132 isa izany isika isanandro hanala izany fako izany amin’ny toerany. Dia mba solika tahaka ny ahoana re izany no ilain’ireo fiara be ireo e !

Rehefa bataina ireo fako ireo dia misy toerana hanariana azy, sa hitehirizana azy. Raha atao ny kajy dia milanja 18.480 taonina ny fakontsika mandritra ny iray volana, ka toerana tahaka ny ahoana no ho omby an’izany ? Ary raha mandritra ny taona iray izany dia hahatratra 221.760 taonina be izao ! Iza no fokontany, na kaominina mety handray izany ?


Mazava fa tsy maintsy mitady hevitra isika hanodinana ireny fako rehetra ireny. Ny mahagaga anefa dia tsy mieritreritra ny momba izany mihitsy ny Kaominina aloha hatreto, fa ny feo re matetika rehefa mitangorona be ka mandefa fofona maimbo amin’ny manodidina ny fako, dia ny hoe : "tsy ampy ny fiara ampiasainay", "tsy ampy ny solika ampiasainay". Fa raha atao raharaham-pirenena ny fako fa tsy raharahan’ny Kaominina irery dia azo atao ny mamorona zezika, taratasy, "pavé en plastique", fitaratra sy tavoahangy, tao vy isan-karazany, herinaratra sy etona fandrehitra, dia hiforona ho azy koa ny karazana asa maro be amin’ny fanodinana ireny fako ireny. Dia ho voasoroka ny fahasorenan’ny kaominina ambanivohitra hanarian’ny Renivohitra ny fakony !

Ary raha hay ny mampitsinjara dieny vao miainga ireny fako ireny, dia ho mora ny fitaterana raha toa ka izay orinasa vonona hanodina ny karazam-pako iray no miandraikitra ny fakana izany eny amin’ny toerana anatobiana azy. Anjaran’ny Kaominina tompon’ny fako kosa no miantoka ny tsena handefasana ny vokatra vita : mividy ny ampaham-bokatra ilainy, manao serasera matevina sy amim-pahakingana ary fahaiza-manao mikasika ireo vokatra sisa rehetra mba hividianan'ny hafa azy.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY FANANANA TOE-TSAINA MIRONA AMIN’NY FAMORONANA SY NY FAMORONAN-JAVATRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:02

Ny filàna miforona ao amin’ny fiarahamonina izay mitondra mankamin’ny fahasahiana manonofinofy no mety iavian’ny toe-tsaina mirona amin’ny famoronana mitondra mankamin’ny famoronan-javatra. Mety ho teraka avy ao anatiny ihany ireny filàna ireny, fa mety koa ho vokatry ny fiseraserana amin’ny tontolo hafa avy any ivelany.

Ny filàna ateraky ny fiseraserana amin’ny tontolo ivelany dia sady tsy tsara no tsy mahasoa, satria matetiika izy ireny dia tsy mifanentana akory amin’ny zava-misy iainana eto an-toerana. Fakana tahaka be fahatany izay ataon’ny hafa, mamolavola batribatrin’olona no vokatr’izany. Fa ireny karazan’olona ireny no lasa mpanamafy ny riban’ny hafa izay manapotika tsikelikely ny an’ny tena, ary mpanabe voho ny toe-karen’ny hafa, satria tonga mpanjifa tsy misy fepetra ny voka-pamoronan’ny hafa.

Ato amin’ny tontolo anatiny anefa dia ny fahaiza-mihanona sy mionona amin’ny tontolom-piainana tsizarizary no mahazo laka na aiza na aiza. Endri-pahantrana manome vahana ny savoritaka sy ny korontana no mahazo laka na aiza na aiza aleha. Tsy misy anefa hery afaka manokatra ny masom-panahin’ny olona hahita sy hahatsapa fa tsy mendrika azy io tontolom-piainana tsizarizary iainany isanandro io. Tsy misy hery na fahefana afaka mamboly filàna vaovao mahasoa sy mampivoatra kokoa ny fiainanan’ny olona hany ka lasa volan-kakafotra ny fiainana ka ny omaly tsy miova ihany, matetika aza miharatsy kokoa.

Ny fianarana koa anefa dia afaka mamolavola io toe-tsaina mirona amin’ny famoronana io, raha toa ka fampianarana mifahatra kokoa amin’ny fiainana iainana sy ny zava-misy ("pragmatique") no atao. Ny tsirin-tsaina teraka avy amin’izany no hanentana ny saina mamoron-javatra ao amin’ny fiarahamonina.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


IREO ANTON-JAVATRA SASANTSASANY MAHATONGA NY OLONA HAHANTRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 08:41

Misy ny hilaza fa hoe "kamo ny Malagasy" dia izay no mampahantra azy. Mety hisy lafiny mahamarina azy izany, saingy raha ny foto-pisainana lafika eo amin’ny Malagasy dia tsy ahitana taratra izany loatra. Fitaizan-tsaina sy fandrafetana fitondrantena manohitra izany aza no ambaran’ny ohabolana fampiasany andavanandro : "aza manao kamo be tenda" ; "mandehàna dieny malaina fa rehefa mazoto tsy ho afaka intsony", fa "tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto". Ary matoa izy milaza hoe : "izay mihina-maraina, tsy rava nofo", dia milaza izany fa mpifoha maraina ny Malagasy ; voamariky ny famataranorany izany : "mifoha olo-mazoto".

Tsy lavina kosa anefa fa dia mihamazo laka ihany ny hakamoana indraindray. Nahoana anefa ?

- eo aloha ny tsy fananan’ny ankamaroan’olona fahaiza-manao zavatra tena hentitra hoenti-mamaly ny filàn’ny fiarahamonina mba ho lasa loharanom-bola ho azy ; tsy misy loatra ny tena mahay miasa, fa ny mahavita kiasaasa madinidinika eny no maro

- izay mamboly indray dia tsy mahay mampivoatra izany fambolena ataony izany, satria tsy nisy nampianatra azy hanatsara izany mba hahazoany vokatra misimisy ary tsaratsara kokoa hatrany ; manginy fotsiny ny olana eo amin’ny fananan-tany : lasan’ny olona manana satria mahay mamorona taratasy ara-panjakana ny "sola-pangadiny" ; izay kely ananany aza mihena an-toerana satria mitombo ny mpandova, mitombo isa koa ireo manambola sy mahay taratasy afaka manambaka azy eo amin’ny tany izay navelan’ny razany ho azy

- ireo izay miompy koa dia tsy mahavanona izany loatra, satria sady tsy ampy ny fahaiza-manao, tsy ampy ny hoenti-manana no toa lasa manatavy fotsiny ny ho an’ny sasany mpamaky fisoko sy mpamaky vala.

- toa mahatsiaro tena ho tsy misy mpihevitra sy mpiahy ny ankamaroan’olona, ka voatery miahy tena ; ary matetika rehefa tsy tafavoaka izay fiahian-tena izay, satria ny rafi-pitondrana misy dia tsy mandrisika na tsy mamela izany loatra, koa dia lasa mirona mankamin’ny tsy ara-dalàna ireny antokon’olona ireny : manao risoriso, manao kolikoly, manambaka sy mamitapitaka eny, ary ny sasany aza dia lasa lavitra mihitsy, satria tonga manao sinto-mahery, mangalatra, mamaky trano, ary mamono olona mihitsy aza, satria mba te hanana izay ananan’ny sasany ao anatin’ny fotoana fotoana, ary tsy mba misasatra amin’izay ananany.

 

nosoratan'i Désiré Ranaivosoa tao amin'ny Facebook, nangonin'i Angona


NAHOANA ?

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:56

Mikaro-bola fatratra ny Fanjakana amin’izao fotoana izao, koa dia nampitomboina na ny "droit d’acsise", na ny hetra mahazatra fandoan’ny mpiasa hatramin’izay ; ireo mikarama manodidina ny 50.000 Ar isam-bolana aza dia nasaina nandoa hetra raikitra 2.000 Ar isam-bolana. Fa nahoana raha toa ka ilay hetra nolazaina fahiny hoe "karatra isan-dahy" no averina, saingy ampandoavina avokoa na lahy na vavy feno taona, ka vola farany kely no takina amin’izany. Ireo miasa kosa dia handoa foana hatrany ny hetra fandoany mahazatra. Taloha araka ny tadidy dia misava karatra ny pôlisy ; tsy ilay karapanondrom-pirenena loatra anefa no savainy fa ny taratasy fandoavana io hetra isan-dahy io. Nalaza tamin’izany fa izay tratra tsy mahaloa hetra dia nasaina nanadio ny rano miandrona eo Behoririka io, manala ny tsikafona sy izay fako tafiditra ao. Tsy nisy ny namaly ; fa dia niezaka nandoa ny anjarany avokoa ny rehetra. Fa ankoatra izany kosa anefa dia hita taratra teny rehetra teny fa niverina tamin’ny Vahoaka ny hetra naloany : nisongadina ny fahadiovan’ny tanàna sy ny hakanton’ny zaridaina rehetra, tsy niadian-kevitra ny naha-maimaimpoana ny fitsaboana teny amin’ny hôpitaly sy ny fampianarana teny amin’ny EPP, CEG ary LYCEE. Tsy nisy mihitsy izany fahatapatapahan’ny jiro na tsy fisian-drano amin’ny paompy maharitra fotoana ela izany.

Inona no tombony azo avy tamin’izany ? "Ny entan-jarai-mora zaka", hoy ny ohabolana, ary "ny bokaboka mameno ny kely andilana". Noho izany dia tsy nidangana ny hetra naloan’ny olona. Tena tan-dalàna ny olona tamin’izany, samy natahotra ny ho voasava karatra ka ho tratra fa tsy nahaloa hetra, na taiza na taiza teto amin’ny firenena, koa dia samy niezaka nanefa ny anjarany avy. Vokany : tsy nisy olona mitomoe-poana, mipetrapetraka etsy sy eroa, indrindra manodidina ny tsena. Samy niezaka nitady vola ny rehetra mba hahafahany mandoa hetra. Azo lazaina fa mety ny fiainan’ny mponina tamin’izany satria samy nanana fidiram-bola. Nilamina fehizay koa ny fiarahamonina, satria vitsy dia vitsy no sahy manao asa ratsy tahaka izay misy ankehitriny.

Ny mahalasa ny saina àry dia ny hoe : io fampiakarana ny hetra aloan’ny mpiasa io ve hamerina amin’ny laoniny ka hampiorina tanteraka amin’izay ny fandriampahalemana eto amin’ny tanàna ?

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona.


NY FAMPIANARANA ENY AMBANIVOHITRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 07:33

Na dia mitovy ihany aza ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora rehetra manerana ny Nosy, dia misy dia misy tokoa ny maha-samy hafa ireo izay monina eny ambonivohitra raha ampitahaina amin’izay monina eny ambanivohitra. Raha azo lazaina fa mba manana ihany izay rehetra ilaina hahafahana manatanteraka ny fianarany ny tambonivohitra, na dia tsy lafatra aza izany, ny tambanivohitra kosa dia fefi-pahasahiranana : ny trano fonenana, ny rano fisotro madio, ny herinaratra ho fanazavana, ny fitafiana, ny sakafo dia samy tsizarizary ; ny fitateram-bahoaka tsy misy, ny trano sekoly sady ratsy no lavitra mihitsy ny tanàna onenana, ny mpampianatra dia zara raha misy izay karamain’ny ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ny atody, ronono ary vary akotry.

Ny vontoatim-pampianarana omena ny mpianatra ao amin’ireo faritra roa tena tsy mitovy ireo kosa anefa dia iray ihany. Mazava ho azy, araka izany, fa tsy hitovy mihitsy ny fahombiazana mety ho azo. Ireo mpianatra eny ambonivohitra dia afaka manohy ny fianarany araka izay fetra farany mety ho tratrany, satria misy ao avokoa ireo dingam-pianarana samihafa, ary dia mety ho azony avokoa izay fari-pahaizana rehetra ilainy, raha ampy fahazotoana sy fitozoana amin’ny fianarana izy. Fa ny mpianatra any ambanivohitra kosa dia voafetra ihany fianarana azony atao : hatreo amin’ny CEPE ihany amin’ny ankamaroany raha toa ka mazoto mianatra izy.

Rehefa azony anefa io mari-pahaizana io dia miverina ho tantsaha tanteraka indray izy, ka tsy hita izay mampiavaka azy amin’ny zaza mitovy aminy tsy niditra ny varavaran-tsekoly mihitsy. Tsy maintsy mandeha mantsaka, maka kitay, miloloha zezika, miasa tany, manetsa, mamboly ireo hanin-kotrana isan-karazany, mitondra ny biby fiompy eny an-tsaha, mikarakara ny akoho amam-borona… tahaka ny ankizy rehetra ihany.

Eny ! angamba mahay mamaky teny sy manoratra izy ! Eny ! angamba mahay manao kajy tsotsotra izy ! Fa manova inona eo amin’ny fampivoarany mivantana sy haingana eo amin’ny fiainany sy ny an’ankohonany andavanandro moa izany ? Ary dia izany no mahatonga ny saina hieritreritra hoe : sao dia misy karazana fampianarana hafa tandrify ny zaza sy ny ankizy eny ambanivohitra kosa àry tokony homena azy ireny manokana mihitsy ?

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY FILAMINANA SY NY FANAJAM-POTOANA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:51

"L’ordre et la ponctualité facilitent la vie" ? hoy ilay mpandinika vahiny iray izay. Raha adika malalaka izany dia toy izao : "ny filaminana sy ny fanajana ny fotoana dia manamora ny fiainana". Ny filaminana ambara eto dia tsy hoe ny fitsaharan’ny adilahy pôlitika ihany, fa indrindra koa ny fanajan’ny rehetra ny fandaminana sy ny fombam-piainana rehetra misy ao anatin’ny fiarahamonina, tahaka ny hoe fifanajana rehefa mifanena eny an-dalana (tsy mifanosika na manosika ny sasany), ny tsy fanariana ny fako na inona na inona karazany eny rehetra eny, tsy mivoaka manao maloto eny rehetra eny ; ary izay tompon’andraikitra amin’ny fandaminana ny fiainam-bahoaka dia hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikiny, tahaka ny fanalana ny fako ara-potoana, ny famafana ny lalam-bahoaka hadio lalandava, ny tsy fanorana ny mpitondra fiara isan-tokony.

Ny fanajana ny fotoana indray ve ? Malaza ny hoe "fotoan-gasy" ary io dia mivady tsara amin’ilay lazain’ny Menasofina hoe : "Madagasar, c’est le pays du moramora". Inona no zava-misy ? : samy manana ny orany aloha ny rehetra ; raha izany, raha tratra aoriana amin’ny fotoana iray ianao, ny oran’iza no amaritana fa tara tokoa ianao ? raha hampiasa fitateram-bahoaka ianao, aoka tsy ho taitra fa ny oranao tsy oran’ny mpamily ! raha hamonjy olo-maventy any amin’ny biraom-panjakana ianao, na hamonjy fotoam-bita any amin’ny toeram-pitsaboana tantanin’ny fanjakana, dia aza sendaotra fa tokana ihany ny ora omenan’ny mpandrindra anao sy izay olona rehetra mitovy filàna fihaonana na fitsaboana tahaka anao, samy amin’ny 9 ora maraina, ohatra !

Rehefa itarina ny ora dia tonga fe-potoana. Iza no mba mihevitra ny hamaritra ny fe-potoana hahavitany ny asa iray ka hanaja izany ? Ny fe-potoana omen’ny mpanao asa tanana dia mitatra tahaka ny siligaoma ! Ny fe-potoam-pianarana 9 volana, eny amin’ny sekoly andoavam-bola, dia tonga 10 volana, na mahery aza matetika ! Ny fe-potoana fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony dia tena raharaha satria, matetika dia ny taona manaraka no anatanterahana ny fe-potoam-pianarana tamin’ny taona lasa, ary mihoatra aza. Ohatra : ny fanatanterahana ny taom-pianarana 2013 – 2014, dia notanterahina nanomboka tamin’ny volana Mai 2014 ary tsy hifarana raha tsy any amin’ny volana Febroary na Martsa 2015 any. Manoloana izany toetrantsika hafahafa izany, ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenentsika dia toa tsy mba sahy na minia mihitsy tsy mamaritra ny fe-potoana samihafa hahafahany manatanteraka ireo tetikasa samihafa nambarany fa hataony. Dia eny ka eny ! samy tsy misy mahalala izay fiafaran’ny resaka. Tato ho ato dia mba misy ny miezaka manova ny fomba fanaon’ny tany aloha ka namaritra fe-potoana, fa indrisy ! tsy misy na inona na inona vitany nandritra ny fe-potoana izay nofaritany ihany. Dia izany tokoa ve no atao hoe Gasy ? Fa ny zava-misy misongadina aloha izao dia "sarotra fa tsy mba mora ny fiainantsika Malagasy". Tena sarotra ho antsika ihany koa ny mivoatra.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY FITAZONANA NY TENY NOMENA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:47

Hatraiza ny fitandrovan’ny tsirairay ny voninahira maha-olona amin’ny fitazonany ny teny nomeny sy ny fanatanterahany ny zavatra nolazaina fa hotanterahany. Fa ny teny dia aina, ny teny dia sady afaka mamono no afaka mamelona ihany koa, araka ny hoe "ny teny soa sakafo fa ny vava ratsy adidy" ary ny hoe "ny teny toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony".

Fa izay mitsoaka ny teny nomeny dia azo lazaina fa mpamitaka, mpamahan-dalitra, mpandainga amin’izay mpiara-belona nanomezany toky. Toetra tena sady mampalahelo izany no mahamenatra, fa "ny handrina no tsy naniry volo, dia noho ny henatra", ary "aleo mifanena amin’ny mpamosavy, toy izay mifanena amin’ny mpandainga", hoy ihany ireo Ntaolo hendry.

Ny tsy maintsy ho vokatry ny tsy fitazonana ny teny nomena dia faharavan’ny fifampitokisana, izay mety ho tonga hatrany amin’ny fikorontanan’ny fiarahamonina sy ny faharavan’ny fihavanana. Ny mpifankatia na mpivady tsy mitana ny teny nifanomezany dia tsy maintsy ho rava fifankatiavana na fanambadiana. Ary izay rava fanambadiana dia rava harena, hoy ihany ny Taloha ela. Fatiantoka ho an’ny rehetra araka izany ny tsy fahaiza-manaja sy manatanteraka ny teny nomena.

Mila omena hasina àry ny teny. Izay miteny dia tokony "hamadibadika impito ny lelany vao miteny". Tsy maintsy tandremana koa ny teny atao mba hahafahan’ny mpiara-belona mifanaja eo amin’ny serasera izay ifanaovany. Marina fa tsy tonga lafatra ny olombelona, fa mpitranga ny fahadisoana eo am-pitenenana. Ary dia izany indrindra no mahatonga ny fialan-tsiny raha hiteny. Efa nahataratra ny fikorontanana mety haterak’ireo fahadisoana tsy nahy raha miteny io ny Ntaolo, ka dia efa nananatra ny mpihaino mba tsy hisendaotra na ho tezi-dresaka, raha nilaza hoe : "ny teny diso tsy mba kabary", fa "ny teny toy ny hena, raha roritina dia tonga hozatra". Kanefa izany dia tsy manome rariny velively izay miteny hanao an-tandrevaka amin’izay ambarany sy lazainy, mba tsy ho fampandriana adrisa na ho fampanantenana poakaty, fa "ny vava no tsy atao be, ny mamerina azy no tsy laitra", hoy ihany izy.

Tsy tsara koa anefa ho an’ny mpihaino na izay iantefan’ny teny ny mandray an-tendrony, fa ilaina ny mamakafaka sy mitsakotsako izay voambara amin’ny tena, ilaina ny mandinika tsara, fa "ny teny toy ny kitoza, ka izay mandinika no mahare ny hafiny". Mba hahafahan’izay mihaino mankafy ny vontoatin’ny teny àry, dia tokony ho marina, mitombina, azo tanterahina ny teny atao, mba ho afaka manome aina sy mamelom-panantena eo amin’ny mpihaino. Fa raha izany no voatandrin’izay rehetra miteny dia hirindra ho azy ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miaina ary ho mafy orina ny fihavanana sy ny firaisankina.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY MBOLA MANANA NY HASINY VE FAMPIANARANA ETO MADAGASIKARA ?

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:39

Ny fitondrana roa ngeza tamin’ny Repoblika fahatelo dia namela zava-mangidy tamin’ity fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara ity. Ny iray dia nampihena ho taona 5 ny faharetan’ny taom-pianarana ao amin’ny Fanabeazana Fototra raha 6 taona izany teo aloha, nanala ny fianarana momba fahaiza-miaina na "éducation civique" ka nanolo izany tamin’ny fitaizana pôlitika amin’ny firehana sôsialista efa hatramin'ny andron'ny Repoblika faha-II , ary nampiditra ny antsoina hoe "mpampianatra FRAM" na koa antsoina hoe "mpampianatra daba", izay amin’ny ankapobeny tsy mandray vola mivantana, fa omen’ny ray aman-dreny vary akotry ho takalon’ny karamany isam-bolana. Dia mazava fa voatery mamarotra izany izy mba ho vola hoenti-miaina andavanandro. Ny faharoa kosa dia nampitombo ny faharetan’ny taom-pianarana ho 7 taona ary namorona koa ny antsoina hoe "bénévolat" : ireo te hampianatra amin’ny "lycée" dia voatery miasa maimaimpoana tanteraka mandritra ny 2 taona vao mety hahazo asa raikitra eo amin’ny toerana anaovany io "bénévolat" io raha hahazo.

Ny ankehitriny indray dia nanome toky fa hatao maimaimpoana ny fidirana mianatra amin’ny EPP rehetra ary horaisina ho mpiasam-panjakana avokoa ny "mpampianatra daba". Nolazainy koa fa aiditra mianatra avokoa ireo tsy mianatra ary dia nanao fihetsiketsehana momba izany izy tamin’ny fiantombohan’ity fotoam-pialantsasatra efa hifarana ity. Izay tena niafaran’io tetikasa io aloha dia tsy misy mahalala loatra, fa ny zava-misy ankehitriny dia mandoa 30.000 Ar isan-jaza ny ray aman-dreny mampidi-janaka mianatra, koa ahoana no hahafahany mampihena ny tahan’ny zaza tsy miditra an-tsekoly raha izany ? Nanteriny koa fa 10.000 ihany amin’ireo 75.000 no horaisina ho mpiasam-panjakana raikitra. Nokianiny koa anefa hoe nahoana, hono, no mpampianatra tsy manana afa-tsy CEPE sy BEPC no mpampianatra FRAM mampianatra ny zaza malagasy ? Koa nahoana àry ireo raha omeny fiofanana ? Nahaona ireo mpampianatra tena niofana ho mpampianatra manana CAPEN no tsy raisiny ? Ary farany, ny tena mahavariana dia ity : alefan’ny ao amin’ny DREN sy ny CISCO mifindra toerana ny mpampianatra FRAM sasany. Fa hatraiza no fahefana ananany anaovany izany raha toa izy ka tsy mandoa akory ny karaman’ireo, satria ireo dia tsy mpiasam-panjakana ? Dia inona azo amaritana izany fihetsika izany ? Izany ve no atao hoe fanomezan-kasina indray ny fampianarana izay efa tena mitontongana eto Madagasikara ?

Mitomania dia atelomy ny ranomasonao ry Malagasy mahantra !

 

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


Powered by LifeType